Generalforsamling 2019

12. marts 2019

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 18.30 på Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere
  Der er indkommet 2 forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ingen på valg i 2019
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Lars Dideriksen, Glamsbjerg
  Vagn Kamp Larsen, Haarby 
 10. Valg af revisor
  På valg er: 
  BDO 
 11. Eventuelt